DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDS
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU IZGLĪTĪBĀ

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
2022
2023
Draudzīgā Aicinājuma fonda balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” piešķir pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā
Nolikums 2022 »»»
Fotogalerija Draudzīgā Aicinājuma fonda balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā 2022”
pasniegšanas ceremonija

LATGALE
Valentīna ABRICKA
Ludzas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotāja

Skolotājai V. Abrickai ir bagāta darba pieredze, gan vadot mācību stundas un organizējot erudīcijas pasākumus skolēniem, gan atbalstot darbā kolēģus, gan veicot mentores pienākumus un vadot praksi studentiem - topošajiem skolotājiem. Interesantas, daudzveidīgas un ar dzīvi saistītas Valentīnas Abrickas vadītās stundas ir pamats tam, ka daudziem skolēniem matemātika kļuvusi tuva un saprotama.

Janīna VANAĢELE
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

J.Vanaģele prot saliedēt audzēkņu kolektīvu, veidot pozitīvu saskarsmi, diagnosticēt un attīstīt skolēnu spējas, talantus. Skolotāja ir iemantojusi audzēkņu cieņu ar profesionalitāti, prasīgumu, precizitāti, radošu pieeju un neatlaidību. Kolēģi J. Vanaģeli raksturo kā spožu intelektuāli ar dziļām zināšanām latviešu literatūrā un personību, kas izstaro pamatīgu dzīves izpratni un sirds siltumu.

Janīna MIŅINA
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas krievu valodas un literatūras skolotāja

“Zinoša, inteliģenta, atvērta jaunajam, ir paraugs tam, ka, pašaizliedzīgi un ar degsmi veltot sevi pedagoģiskajam darbam, var sasniegt daudzus mērķus,” Janīnu Miņinu raksturo kolēģi.

Ilgus gadus vadījusi Rēzeknes pilsētas skolotāju metodisko apvienību, sagatavojusi un demonstrējusi atklātās mācību stundas, vadījusi tālākizglītības kursus, piedalījusies valsts posma olimpiāžu uzdevumu sagatavošanā un rezultātu izvērtēšanā, popularizējusi sava darba pieredzi kā valsts, tā starptautiskajās pedagoģiskā darba konferencēs.

Oksana DEIČA
Daugavpils Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja

Oksana Deiča ir pieredzes bagāta un inovācijām atvērta pedagoģe, kas seko līdzi novitātēm priekšmeta mācīšanas metodikā un pati darbojas kā multiplikatore. Kolēģi un skolēni augstu vērtē Oksanas Deičas sasniegto, skolotājas neizsīkstošās darbaspējas un enerģiju, līderes dotības un profesionalitāti.

Viktorija NAĻIVAIKO
Krāslavas ģimnāzijas vēstures skolotāja

Nav iespējams izmērīt Viktorijas Naļivaiko darba spējas, sirdsdegsmi un profesionalitāti, jo skolotājas viedoklim, bagātajai pedagoģiskajai pieredzei, zināšanām un fenomenālajai atmiņai joprojām uzticas un padomā ieklausās kolēģi un absolventi. Vienmēr eleganta, prasīga un tieša – šādi skolotāju raksturo vairākas skolēnu paaudzes.

KURZEME
Edīte PAGRABA
Liepājas Raiņa 6.vidusskolas matemātikas skolotāja

Edītes Pagrabas matemātikas un pedagoģijas īpašās mīlestības apliecinājums ir tas, ka pēc aiziešanas pensijā skolotāja izveidojusi savu mājas lapu editesskola.lv, kuru autore papildina ar jaunākajiem valsts pārbaudes darbu uzdevumu atrisinājumiem. Mājas lapa ir gan pašmācības palīglīdzeklis skolēniem, gan atbalsts darba diferenciācijai matemātikas skolotājiem.

Gunta UPESDEGLE
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas vēstures skolotāja

G.Upesdegle aizrautīgi darbojas jauniešu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, iesaistot skolēnus “Labo darbu sienas” satura veidošanā, vadot “Labo darbu akciju”, iniciējot zibakciju Raxtu Raxti “Parādies Tu, Saulīte!” Rātslaukumā pie Kuldīgas novada domes, tādējādi saliedējot visu trīs apvienoto skolu skolēnus un skolotājus vienotā dejā.

Pārsla KOPMANE
Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore

P. Kopmanes vadībā izglītības iestāde ieguvusi Valsts ģimnāzijas statusu, veikta skolas vēsturiskā korpusa un piebūves renovācija. Ģimnāzija pirmā Latvijā kļuvusi par inovatīvo skolu un mentorskolu programmā Microsoft „Partneri izglītībā”. P. Kopmane ir iniciatore Uzņēmējdarbības skolas izveidē sadarbībā ar BA “Turība”, skolēni aktīvi un ar sasniegumiem darbojas “Junior Achievement Latvija” aktivitātēs.

Vilnis REGUTS
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs

Skolotājs, tāpat kā savulaik dzejnieks Imants Ziedonis, gūst izziņas prieku ceļojot, arī viņš katru nedēļu dodas apzināt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, tiekas ar cilvēkiem un uzklausa viņu stāstus, izstaigā dabas takas, meklējot īpašos akmeņus, kokus u. c. dabas bagātības, kas izdaiļo mūsu tēvzemi un mūsu dvēseli.

Vilni Regutu raksturo dzejnieka Friča Bārdas vārdi – viņš ir “zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli”.

Egons VALTERS
Brocēnu vidusskolas bijušais direktors

Paralēli direktora darbam Egons Valters vadījis skolotāju ansambli un iesākto turpina arī šobrīd. E.Valters sacerējis ap 300 dziesmu, tai skaitā Brocēnu vidusskolas himnu “Mana skola Brocēnos”. Autora muzikālais veikums apkopots un izdots vairākās bērnu dziesmu grāmatās un albumos.

Tolerance, atbildība, neatlaidība un daudzpusība - vārdi, kas spilgti raksturo Egonu Valteru.

VIDZEME
Anna LAVRINOVIČA
Smiltenes vidusskolas bioloģijas skolotāja

Skolotāja ir autoritāte kolēģiem un jomas speciālistiem. A.Lavrinoviča komunicē ar jomas kolēģiem par profesionālās darbības jautājumiem, dalās ar idejām par mācību procesa daudzveidību, jaunām metodēm. Skolotāja A.Lavrinoviča ar savu darbību mācību procesu padara aizvien mūsdienīgāku, daudzveidīgāku un jēgpilnāku.

Janīna GRĀVERE
Valmieras Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja

Skolotāja, kura prot apvienot precīzo ķīmijas zinātni ar jaunrades prieku. J.Gavare – tautas daiļamata meistare – , kas pēc aktīvajiem darba gadiem savas prasmes ierādījusi audējām – iesācējām un meistarēm – iedvesmojusi dalībai akcijā “Mans tautastērps”, izveidoja Tautas lietišķās mākslas studiju “Riekums”.

Skolotāja Janīna Grāvere – zināšanas, miers, erudīcija, inteliģence, sievišķība.

Laimdota JANSONE
Madonas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja

Skolotāja ir apveltīta ar izcilām darba spējām, Laimdotai Jansonei raksturīga mērķtiecība un prasme izmantot jaunākās pedagoģiskās atziņas dažādu ģeogrāfijas tēmu pasniegšanā. Skolotāja profesionālo darbību veikusi ar degsmi, ieinteresējot skolēnus sava mācību priekšmeta apguvē. Skolēnu vidū L.Jansone aizvien atradusi talantus, kam interesē un labi padodas ģeogrāfija. Skolotājas un skolēnu sadarbībā sasniegtā izcilība liek daudzināt Latvijas vārdu pasaulē.

Pēteris ZARIŅŠ
Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs

Skolotājs savā pedagoģiskajā darbībā īpaši strādājis ar talantīgajiem skolēniem, sagatavojot dažāda līmeņa olimpiādēm un konkursiem. Audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies Valsts matemātikas un Starptautiskajās programmēšanas olimpiādēs. Skolēni augstu novērtējuši skolotāja profesionālo darbību ikdienas mācību procesā. Pēteris Zariņš darbojies kā lektors dažādos pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos reģionā un valstī.

Velga KALĒJA
Limbažu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skolotājas spilgtā personība gadu gaitā sekmējusi ne tikai skolas, bet arī pilsētas tēla redzamību, nesot ārpus robežām Limbažu un valsts ģimnāzijas vārdu, iedvesmojot citus ar savām radošajām idejām vairāk nekā 30 gadu garumā. Velga Kalēja izskolojusi absolventus, kuri savu dzīvi saista ar valodu, literatūru, kultūru un mākslu, un tas ir nezūdošs skolotājas devums arī sabiedrības izglītošanā.

Ināra ALEKSANDROVA
Gulbenes novada vidusskolas sākumskolas skolotāja

Skolotājas mūža darbs saistīts ar mazā skolēna ienākšanu un viņa pirmajiem soļiem lielajā un sarežģītajā izglītības valstībā, kur katrā bērnā svarīgi vispirms rūpīgi savietot lielos pamata balstus, un Ināras Aleksandrovas viena no lielākajām uzvarām - iemācīt skolēnam savilkt kopā divus burtiņus, izlasīt vārdiņu un pirmo teikumu.

Ināra Aleksandrova savos vairāk nekā 40 skolotājas profesijā nostrādātajos gados turējusies pie pamatatziņas: katrs viņas skolēns ir izcils.

Lauma MICĀNE
Jaunpiebalgas vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

Lauma Micāne – skolotāja, kurai savu skolēnu izaugsmei nav pietrūcis agru rītu, garu vakaru un savu brīvdienu. Patiesa cieņa un pedagoģiskā uzmanība, ko katram skolēnam veltījusi skolotāja, nesusu atbilstošu atgriezenisko saiti - skolēnu cieņu un pateicību par iegūtajām zināšanām ikdienas mācību stundās un nozīmīgajiem panākumiem valstī un pasaulē.

L.Micāne par savu darbu saka: “Visskaistākais brīdis manā bioloģijas skolotājas darbā ir tad, kad veidojas lielā saprašana un visi pamati visos sīkumos ir apgūti, un sākas izpratne par visa saistību. Tad skolēns sāk saprast cilvēka, pats savu vietu tajā visā, ko sauc par pasauli.”

ZEMGALE
Alda SPIRĢE
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā un angļu valodas skolotāja

Skolotājas vadītie zinātniskās pētniecības darbi ir augstu novērtēti reģiona un valsts konferencēs. Alda Spirģe mācāmo priekšmetu pasniedza ar aizrautību un atbildību, motivējot daudzus skolēnus turpināt valodas studijas, gan sekmīgi izvēloties augstskolas, kurās apmācība notiek angļu valodā. A.Spirģe augstu vērtē un popularizē izcilā valsts ģimnāzijas skolotāja Jāņa Grestes atziņas un idejas. A.Spirģe organizējusi četrus Grestes lasījumus, kuros piedalījušies skolēni no dažādām mūsu valsts skolām.

Pēteris PUĶĪTIS
Dobeles Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs

Skolotājam Pēterim Puķītim 2022./2023. mācību gads ir 61. darba gads Dobelē. Pedagoģijas zinātņu doktors P.Puķītis ir brīnišķīgs piemērs veiksmīgam skolotājam, kura saturīgās, informācijas bagātās un dažkārt arī humora pilnās stundas rosinājušas skolēnos padziļinātu interesi par šo priekšmetu, kā arī vēlmi ar fiziku saistīt turpmāko dzīvi. Aktīva sekošana līdzi jaunumiem pedagoģijā un fizikā, skolotāja profesijas skaistuma un vērtības apzināšanās, lielas darba spējas, savaldība un cieņa pret skolēnu- pamatvērtības P.Puķīša pedagoģiskajā darbībā.

Lita VĒVERE
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas filozofijas, kultūras un mākslas skolotāja

Lita Vēvere - teicama sava darba profesionāle ar augstu atbildības sajūtu. Savā ikdienas darbā skolotāja apliecina spēju sniegt pozitīvu atbalstu, uzmundrināt un palīdzēt skolēniem, spēj konstruktīvi plānot un vadīt pedagoģisko procesu. L.Vēvere audzina skolēnos pašapziņu, piederību savai skolai, pilsētai un valstij. L.Vēvere radoši, profesionāli un dzīvesgudri organizē darbu ar skolēniem.

Agris CELMS
Jelgavas 4. vidusskolas direktors, mūzikas skolotājs

Agris Celms pirms 45 gadiem sācis veidot profesionāli orientētu mūzikas virziena darbu skolā, un mūzikas skaistumu un mīlestību skolēni apliecinājuši ne tikai Jelgavā, bet arī Latvijā un pasaulē. Gados uzkrātā vērienīgā pieredze ļāvusi Jelgavā uzņemt starptautiskās organizācijas European Association for Music in Schools 26. konferences dalībniekus – mūzikas zinātniekus un pedagogus no visas pasaules.

RĪGA
Ināra GAILE
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore, ķīmijas skolotāja

Direktores Ināras Gailes darbība ir cieši saistīta ar gudru skolvadības praksi, veicinot ģimnāzijas pedagogu darba kvalitātes izaugsmi un ievērojamus skolēnu mācību sasniegumus. Direktores neatlaidīgais darbs un stingrās prasībām izglītības iestādi izveidojis par vienu no labākajām ģimnāzijām valstī ar augstu prestižu sabiedrībā. Bet ķīmijas skolotāja Ināra Gaile mērķtiecīgi un metodiski efektīvi veicina lietpratīgu mācīšanos, un skolotājas audzēkņi Latvijas vārdu godam nes pasaulē.

Dainis KRIĶIS
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājs

Dainis Kriķis izglītībai veltījis visu mūžu, neatlaidīgā darbā savas matemātikas pasniegšanas prasmes noslīpējot līdz pilnībai. D. Kriķis ir autors un līdzautors vairākiem desmitiem mācību grāmatu un metodisko materiālu izdevumiem. Skolotājam piemīt talants sarežģītus matemātikas jautājumus izklāstīt vienkārši un saprotami. Daiņa Kriķa skolēnu ir Latvijas un pasaules matemātikas olimpiāžu laureāti, izcili zinātnieki, augstskolu mācībspēki, skolotāji, pazīstami sabiedriski darbinieki.

Agnis ANDŽĀNS
Latvijas Universitātes asociētais profesors, LU A.Liepas Neklātienes Matemātikas skolas dibinātājs un vadītājs, konkursa “Profesors cipariņš” izveidotājs

No pedagoģiskās darbības sākuma LU asociētais profesors Agnis Andžāns attīstījis padziļinātu matemātikas mācīšanas sistēmu, kas jebkuram apdāvinātam skolēnam dotu iespēju apzināties un attīstīt spējas, mācoties jebkurā Latvijas skolā. A.Andžāns ir daudzu mācību grāmatu, metodisko līdzekļu darbam ar talantīgiem jauniešiem, monogrāfiju un zinātnisko darbu autors un līdzautors. Viņa darbi ir publicēti un izdoti dažādās pasaules valodās.

A.Andžāns apmācījis daudzus Latvijas matemātiķus, sagatavojis skolēnus starptautiskajām olimpiādēm, ilgus gadus bijis pasaules matemātikas olimpiādes žūrijas komisijas loceklis.

Daina ŠTOKMANE
Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja

Skolotāja ar lielo burtu. Daina Štokmane ikkatrā stundā spēj ne tikai pasniegt paredzēto mācību vielu, bet vienlaikus arī savu personīgo pieredzi, viedokli, emocijas, kripatiņu savas dvēseles. Skolotāja tic un uzticas saviem skolēniem, ir gatava panākt solīti pretim ikvienam. Viņā – kā jau īstenā latvju Dainā – ir liels spēks, latviskums, čaklums un patiesums, kas iedvesmo daudzus.

Skolotāja Daina Štokmane māca domāt, analizēt, secināt, veidot izpratni par sabiedrības un kultūras norisēm, radīt vēlmi tajās piedalīties un dot savu ieguldījumu.

Aija KĻAVIŅA
Rīgas Franču liceja vēstures skolotāja

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, lai nodrošinātu vienotu Latvijas vēstures izpratni un priekšmeta mācīšanu skolās, Aija Kļaviņa kopā ar līdzīgi domājošiem kolēģiem dibināja Latvijas vēstures skolotāju asociāciju, kura kļuva par būtisku skolas vēstures izglītības metodiskā atbalsta institūciju. Drosme uzņemties vairāku starptautisku projektu koordinatora lomu ļāvusi skolotājai Aijai Kļaviņai satikt kolēģus no citām valstīm, pārņemt noderīgu pieredzi.

Skolotāja A.Kļaviņa atzīst, ka tieši skolēni ir tie, kuri uzdod negaidītākos jautājumus, uztur nepieciešamību vienmēr mācīties pašai.


Projektu finansiāli atbalsta
Latvijas Republikas Saeima • Izglītības un zinātnes ministrija • SIA “Calladis Capital” (Valdis Siksnis) • SIA “Karavela” (Andris Bite un Jānis Endele) • SIA “Būvprojekts” (Gints Šķenders un AivarsŠmits) • SIA Latgales druka (Ilona un Rolands Kazaki) • Latvijas Nacionālā bibliotēka (Andris Vilks) • Cēsu novada dome • Druvis Mūrmanis • Gunārs Ķirsons • Aleksandrs Kiršteins
Projektu atbalsta
• Latvijas Valsts Eksprezidents Guntis Ulmanis • Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša • Izglītības un zinātnes eksministri:  Baiba Rivža,  Tatjana Koķe,  Andris Piebalgs,  Jānis Vaivads,  Kārlis Šadurskis • Cēsu novada pašvaldība: Jānis Rozenbergs, Aivija Zerne • Mediji: Vidzemes TV, Laikraksts “Latvijas Avīze”, Laikraksts “Izglītība un Kultūra”, Laikraksts “Druva”, Reģionālie mediji
Projektu realizē: Jānis Endele, Dace Eglīte, Andrejs Rampāns, Guntis Vasiļevskis
Balvu autori: Arvīds Endziņš (pūce), Ilona un Rolands Kazaki (grāmata), Mārtiņš Moris (diploms)

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]